Đăng ký sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng mới

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ này ((các) “Điều Khoản”) mô tả các quy định để TÂM GIAO EXPRESS. (“Công ty”, “Chúng tôi”), cung cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng Di Động và các Dịch Vụ của Chúng tôi.

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC BẢN SỬA ĐỔI

1.1. Việc Bạn sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi phải tuân thủ theo các Điều Khoản này. Các Điều Khoản này áp dụng cho tất cả Người dùng Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm các công ty, Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện hoặc các đại diện của họ (Người Dùng Doanh Nghiệp). Các Điều Khoản này cũng được áp dụng cùng với bất kỳ chính sách khác mà được áp dụng liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

1.2. Công ty có thể liên kết với các nhà cung cấp Dịch Vụ bên ngoài đã ký kết thỏa thuận cung cấp Dịch Vụ với Chúng tôi để hỗ trợ Chúng tôi (a) vận hành Ứng Dụng Di Động; (b) cung cấp Dịch Vụ của Chúng tôi cho Bạn; hoặc (c) tiến hành các hoạt động kinh doanh của Chúng tôi nói chung (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba).

1.3. Bằng cách truy cập Ứng Dụng Di Động của Chúng tôi, đăng ký trở thành Người Dùng Đăng Ký hoặc sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này, bao gồm các Điều Khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu dưới đây và các Điều Khoản và điều kiện từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba của Chúng tôi.

1.4. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều Khoản này theo từng thời điểm. Trong trường hợp Chúng tôi làm như vậy, phiên bản sửa đổi của các Điều Khoản này sẽ được công bố trên Ứng Dụng Di Động với Ngày Hiệu Lực được cập nhật tương ứng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn nhận biết về các Điều Khoản đang được áp dụng hiện tại. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều Khoản này sẽ đồng nghĩa với việc Bạn chấp nhận các thay đổi đó.

1.5. Nếu Bạn không chấp nhận các Điều Khoản này, Bạn không nên truy cập vào Ứng Dụng Di Động của Chúng tôi, đăng ký làm Người Dùng Đăng Ký, hoặc sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi.